Idea chiptuningu
Chiptuning to modyfikacja oryginalnej zawarto?ci sterownika jednostki nap?dowej samochodu. Proces ten ma na celu optymalizacj? pracy silnika samochodu przygotowanego w masowej produkcji. Chiptuning pozwala wykorzysta? rezerwy tkwi?ce w jednostce nap?dowej bez uszczerbku na jej trwa?o?ci. Dzi?ki edycji oryginalnego oprogramowania istnieje mo?liwo?? zmiany wielu parametrów jednostki nap?dowej silnika, dla przyk?adu:
- maksymalnej pr?dko?ci obrotowej silnika
- ci?nienia do?adowania
- dawki paliwa
- k?tu zap?onu
- wy??czenia pracy zaworu recyrkulacji spalin EGR
- wy??czenia pracy filtra cz?stek sta?ych DPF