Warsztat, diagnostyka

Profesjonalnie wyposa?ony warsztat pozwala nam spe?nia? Pa?stwa oczekiwania. Znajd? Pa?stwo w naszej ofercie m.in:

- indywidualnie strojony chiptuning

- naprawy bie??ce (grupa Fiat/AR/Lancia)

- monta? wydajniejszej turbospr??arki

- przebudow? uk?adów dolotowych

- modernizacj? uk?adów przeniesienia nap?du, uk?adów hamulcowych

W naszym warsztacie u?ywamy tylko profesjonalnych narz?dzi (Beta, Ravaglioli, Proxxon, Maha, Cdif, ...) Oferujemy naprawy elektroniki steruj?cej, pe?n? diagnostyk? pojazdów.


Usuwanie filtrów cz?stek sta?ych DPF / FAP
Nasza firma oferuje us?ug? usuwanie filtra cz?stek sta?ych (DPF/FAP) w wi?kszo?ci samochodów wyposa?onych w silniki wysokopr??ne w przypadku jego awarii (zu?ycie eksploatacyjne, uszkodzenie b?d?ce nast?pstwem awarii osprz?tu silnika np zaworu EGR). Operacja ta polega na:
- fizycznym usuni?ciu puszki filtra z uk?adu wydechowego pozostawiaj?c czujniki ci?nienia ró?nicowego oraz czujnik temperatury spalin EGT
- programowym usuni?ciu obs?ugi filtra cz?stek sta?ych ze sterownika silnika poprzez modyfikacj? oryginalnego programu steruj?cego

Zmiana zawarto?ci sterownika silnika eliminuje procedury wypalania filtra, b??d 'check' na desce rozdzielczej (tryb awaryjny). Z punktu widzenia u?ytkownika zmodyfikowany samochód dzia?a tak jak samochód fabrycznie nie wyposa?ony w filtr cz?stek sta?ych.  Dodatkow? korzy?ci? wykonania takiego zabiegu jest spadek zu?ycia paliwa.

Operacj? wykonujemy w wi?kszo?ci samochodów dost?pnych na rynku. W celu szczegó?owych informacji zapraszamy do kontaktu.

Usuwanie zaworów recyrkulacji spalin EGR
Oferujemy równie? us?ug? usuwania zaworów recyrkulacji spalin. Us?uga ta jest szczególnie popularna w samochodach wyposa?onych w silniki Multijet / CDTI / TID. W wymienionych grupach dokonujemy ca?kowitego, fizycznego za?lepienia zaworu EGR uprzednio wykonanymi flanszami oraz modyfikacji oprogramowania steruj?cego prac? silnika.
Zmiana zawarto?ci sterownika silnika eliminuje ustraty mocy pojazdu, nadmierne kopcenie a w przypadku aut wyposa?onych w filtr DPF - przy?pieszon? degradacj? filtra, b??d 'check' na desce rozdzielczej (tryb awaryjny).

Dawka startowa w TDI
Nasza firma oferuje us?ug? programowego poprawienia dawki startowej w silnikach TDI PD. Je?li Pa?stwa auto prawid?owo odpala na silniku zimnym za? na silniku zagrzanym rozruch trwa znacz?co d?u?ej nale?y skorygowa? dawk? rozruchow? dla zagrzanego silnika. Modyfikacja ta odbywa si? poprzez zmian? seryjnego programu steruj?cego prac? silnika.