Usuwanie filtrów cz?stek sta?ych DPF / FAP
Nasza firma oferuje us?ug? usuwanie filtra cz?stek sta?ych (DPF/FAP) w wi?kszo?ci samochodów wyposa?onych w silniki wysokopr??ne w przypadku jego awarii (zu?ycie eksploatacyjne, uszkodzenie b?d?ce nast?pstwem awarii osprz?tu silnika np zaworu EGR). Operacja ta polega na:
- fizycznym usuni?ciu puszki filtra z uk?adu wydechowego pozostawiaj?c czujniki ci?nienia ró?nicowego oraz czujnik temperatury spalin EGT
- programowym usuni?ciu obs?ugi filtra cz?stek sta?ych ze sterownika silnika poprzez modyfikacj? oryginalnego programu steruj?cego

Zmiana zawarto?ci sterownika silnika eliminuje procedury wypalania filtra, b??d 'check' na desce rozdzielczej (tryb awaryjny). Z punktu widzenia u?ytkownika zmodyfikowany samochód dzia?a tak jak samochód fabrycznie nie wyposa?ony w filtr cz?stek sta?ych.  Dodatkow? korzy?ci? wykonania takiego zabiegu jest spadek zu?ycia paliwa.

Operacj? wykonujemy w wi?kszo?ci samochodów dost?pnych na rynku. W celu szczegó?owych informacji zapraszamy do kontaktu.