Dawka startowa w TDI
Nasza firma oferuje us?ug? programowego poprawienia dawki startowej w silnikach TDI PD. Je?li Pa?stwa auto prawid?owo odpala na silniku zimnym za? na silniku zagrzanym rozruch trwa znacz?co d?u?ej nale?y skorygowa? dawk? rozruchow? dla zagrzanego silnika. Modyfikacja ta odbywa si? poprzez zmian? seryjnego programu steruj?cego prac? silnika.